Asukoht

Saada päring

// Aadress

Aadress: Tatari 46, 10134, Tallinn

// Phone

646 1299

// E-post

aik@aik-projekt.ee

Omanikujärelevalve

OMANIKUJÄRELEVALVE TEGEMINE

 
Ehituses esineb neli kontrolli, järelvalve liiki:

Riiklik järelevalve – avaliku võimu poolt üle kogu riigi läbiviidav kontroll;
Ehitusjärelevalve – kohaliku võimu poolt oma haldusterritooriumil läbiviidav kontroll;
Omanikujärelevalve – omaniku poolt tagatav kontroll, ehitusseaduses nõutud juhtudel;
Autorijärelevalve – ehitusprojekti autori poolt läbiviidav kontroll ehitusplatsil;

Mis on omanikujärelevalve?

Omanikujärelevalve on ehitusseadusest tulenev kohustus ehituse tellijale-arendajale kaasata ehitusprotsessi ehitusala asjatundja, kelle ülesandeks oleks normide ja õigusaktidele vastava ehitustegevuse läbiviimise jälgimine kaitstes tellija huve ning jäädes sealjuures erapooletult objektiivseks.

 

Milleks on omanikujärelevalve vajalik?

Sageli on omanikujärelevalve teenust võrreldud advokaadi teenusega: advokaat esindab tellijat kohtuprotsessis, omanikujärelevalve ehitusprotsessis. Vahe on selles, et tavaliselt kohtuprotsessis menetletakse enamasti vaid ühte probleemi. Tänapäeva ehitusprotsess on aga probleemide kompleks, mis algaks ehitise kavandamisega ja lõppeks kasutusloaga, kuid jätkub veel ka garantiiperioodil omanikujärelevalve näol. Teenuse sisu mõistmiseks tutvuge omanikujärelevalve teenust reguleerivate dokumentidega.

 

Arvestades, kuidas arenevad tehnoloogiad, materjalid ja seadmed, oleks mõeldamatu, et üks insener oleks võimeline haldama kogu protsessi ja olema ehituse tellijale ainuisikuliselt konsultandiks nii elektripaigaldiste, kütte-ventilatsioonilahenduste kui ka ehitustarindite osas. Paraku kohtab ehitus- ja omanikujärelevalve turul veel ka selliseid üksiküritajaid. Ehituses ei ole ühtainsat ainuõiget lõplikku lahendust, kuid omanikujärelevalve teenus aitab viia ideed ellu optimaalseima tulemusega.

 

Mida omanikujärelevalve teenus sisaldab?

Omanikujärelevalve käigus kontrollib Aik-Projekt OÜ, kas ehitusprojekt ja ehitusprojekti koostaja või kontrollija vastab nõuetele. Omanikujärelevalve tegemise ajal vaadatakse üle kõik ehitamisega seotud dokumendid ning nende vastavus nõuetele. Juhul kui ilmneb mõni mittevastavus või avastatakse ehituspraaki, siis teatatakse kohe omanikule, puuduse kõrvaldamist nõutakse niipea kui võimalik. Omanikujärelevalve läbiviijal on õigus olulise mittevastavuse ilmnemisel ehitustegevus peatada.

 

Omanikujärelevalve säästab omaniku aega ehituskäigu kontrollimisel ning annab kindluse, et ehitus on jätkusuutlik. Lisaks ehitustulemuse ja dokumentide kontrollimisele jälgitakse ka ehituskäiku ning selle ohutust inimestele ja keskkonnale. Omanikujärelevalve teenuse hulka kuulub ka omaniku nõustamine tehnilistes küsimustes ning tehtud töömahtude hindamine ja analüüs.

 

Mis on omanikujärelevalve hind?

AIK-Projekt OÜ poolt tehtava omanikujärelevalve teenuse hind põhineb töötunni hinnal, milleks on kalkuleeritud praeguse seisuga 40 €/h, hinnale lisandub käibemaks.

Lisaks omanikujärelevalve teenusele on Aik-Projekt OÜ teenusteks ka: